Jumat, 07 Oktober 2011

Taraf Kesukaran


Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index), yang disimbulkan P. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal.  Menguji taraf kesukaran tiap soal digunakan rumus :
                         P = B/Js            
     dengan:
P  : Taraf kesukaran item soal
B : Jumlah siswa yang menjawab benar
Js : Jumlah siswa yang mengikuti tes
     Klasifikasi indeks kesukaran soal :
            0,00 ≤ P ≤ 0,30  : soal sukar
            0,30 < P < 0,70  : soal sedang
            0,70 < P ≤ 1,00  : soal mudah           
( Suharsimi Arikunto, 1992:210-212 )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar